tìm từ bất kỳ, như là wcw:

holy frailness chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?