tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

holy mother of fat fucking cows chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?