tìm từ bất kỳ, như là sex:

holy shit hes going harv chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?