tìm từ bất kỳ, như là porb:

home made bbq chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?