tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An exceptional homosexual, a stand-out gay.
Dan Savage, Elton John and Ellen Degeners are known and open homosexceptionals.
viết bởi GSB Jim 12 Tháng sáu, 2011