tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

homosexual shot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?