Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

honey boy martin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?