tìm từ bất kỳ, như là muddin:

hood business owner chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?