tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An english dialect consisting of slang and grammatical abbreviations, often found in the hood; ebonics
"You can tell ol' babe from the westside, she got that hoodspeak"
viết bởi TinaMa 22 Tháng tư, 2008