tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
a marijuana joint.
from Vanilla Ice's "Roll Em Up" song/video......
"roll em up.....roll up the hooty mac....roll em up ...roll em up"
viết bởi deanofranksammy 19 Tháng tám, 2011