tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

hop on the bad foot and do the good thing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?