Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:

hospitality committee chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?