tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

hot butt jelly chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?