tìm từ bất kỳ, như là sex:

hot stank-ass drawer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?