tìm từ bất kỳ, như là bae:

how to say dahm chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?