tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

however (as long as they arent posers) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?