tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a sex god that will make you pull up your pants 'cause they're sagging from the roar of a dungeon dragon
"Man, I wish I were a Hriday."
viết bởi notnumabear 10 Tháng mười, 2013