tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Here Today Gone Tomorrow
can't stay long, HTGT
viết bởi star1441 10 Tháng tám, 2011