tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
heart to heart talk
we need a htht to solve our problem.
viết bởi jake martinez 04 Tháng tư, 2011