Top Definition
(1) (noun) fuck buddy. See also huckleberry friend
(2) (verb) to take someone on as a fuck buddy, or to have sex with ones fuck buddy. See also huckfinning
"No dude, he's just my huckfinn."

"He's hot but dumb as fuck. I just want to huckfinn that shit."
viết bởi bbling 27 Tháng hai, 2006
The sexual act of fingering one's asshole, whilest holding a fishing hook in the other hand.
David: Can we Huck Finn?

Lindsay: I don't want to be Huck Finn'd, I'm afraid of fishing hooks!
viết bởi David Jacobi 23 Tháng năm, 2007
When a man penetrates a woman anally while immersing her head in a toilet bowl full of his fesces.
"You wanna Huck Finn tonight?"
"Your shitter or mine?"

"You wanna Huck Finn with me tonight?"
"No, didn't you eat beans today?"
viết bởi Briana, Jane, and Jillian 17 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×