tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

human inflammability chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?