tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

hurry the fuck back chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?