tìm từ bất kỳ, như là muddin:

hurry the fuck back chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?