tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

hustle 'caine chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?