tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

hybrid word chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?