tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

i agree wholeheartedly chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?