tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

i am never speaking to you again chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?