tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
slang term meaning high as hell
man im i as l
viết bởi cwrightqewe 05 Tháng bảy, 2011