Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

i can't think of another one chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?