tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

i hate luke dalton he's the furriest cunt i ever saw chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?