tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

i hate tags cuz i cant come up with anything for them chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?