tìm từ bất kỳ, như là thot:

i hate tags cuz i cant come up with anything for them chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?