tìm từ bất kỳ, như là pussy:

i know right right chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?