tìm từ bất kỳ, như là half chub:

i lol at the crippled kids chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?