tìm từ bất kỳ, như là plopping:

i love farts chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?