tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

i love you hand hold chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?