tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

i smell the blood of wack mc's chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?