tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

i think i'm falling in love with my bicycle inner tube chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?