tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
if you say it silently, it looks like you're saying "i wanna fuck you"
Person 1 (silently): I wanna vaccuum.
Person 2: Whaaaaaattt??????
viết bởi chocolategrape 11 Tháng ba, 2008

Words related to i wanna vaccuum

fuck silent vaccuum want to you