tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

i will find you chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?