tìm từ bất kỳ, như là ethered:

xu hướng

thư mục

mẫu tự

i would lose that chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?