tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

xu hướng

thư mục

mẫu tự

i would lose that chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?