tìm từ bất kỳ, như là cunt:

i'm on a blimp chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?