tìm từ bất kỳ, như là muddin:

i'm with you on this one chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?