tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

i'v done what you've done chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?