tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

i no right chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?