tìm từ bất kỳ, như là fleek:

ice cold hot vomit in a can chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?