tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Term used to describe having sex, especially the act of ejaculation.
I bet you want to ice their cakes, Kero.
viết bởi Anonymous 10 Tháng sáu, 2003