tìm từ bất kỳ, như là sex:

ie 1 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?