tìm từ bất kỳ, như là sounding:

ie 3 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?