tìm từ bất kỳ, như là rimming:

ie 5 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?