tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
you slip on your words instead of saying ikr you ikr right...
Dude shes so no hot...
Ikr right
WTF
I meant ikr...
viết bởi rarf ♥♥♥ 03 Tháng tám, 2010