tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
I know, right?
A: dude, that movie was so awesome.
B: ikrite?
viết bởi apollofirin 29 Tháng một, 2011